Faydalı Bilgiler

Cumhur İnan Bilen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

Faydalı Bilgiler


(01.07.2023-31.12.2023) Aylık (TL)
Brüt Asgari Ücret 13.414,50
SSK Primi İşçi Payı (%14) 1.878,03
SSK Primi İşveren Payı (%20,5) 2.749,97
SSK Primi İşveren Payı (%15,5)* 2.079,25
İşsizlik Sigortası işçi payı (%1) 134,15
İşsizlik Sigortası işveren payı (%2) 268,29
İşverene Maliyeti 16.432,76
İşverene Maliyeti** 15.762,04
Net Asgari Ücret 11.402,32

*%5 indirim hakkı kazanılması durumunda SSK primi işveren payını ifade etmektedir.

**%5 indirim hakkı kazanılması durumunda işveren maliyetini ifade etmektedir.

Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2023 129.000 TL 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2022 58.000 TL 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2021 43.000 TL 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2020 40.000 TL 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2019 33.000 TL 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2018 27.000 TL 302 Seri No.lu GV Genel Tebliği

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki

-Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba),

-Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs),

ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Bilanço esasına tabi olup, bildirim yükümlülüğü bulunan mükelleflerin bir aylık dönem içinde alış/satışlarının Tebliğ ile belirlenen haddin altında kalması veya hiç alış/satışı olmaması halinde de söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Bildirim formlarının belirlenen süreler içinde verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunulması halinde; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Mükelleflerin bildirim formlarını belirlenen sürelerin sonundan başlayarak 3 gün içinde vermeleri durumunda, cezai işlem 1/10 oranında uygulanır.

Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Düzeltme amacıyla verilen bildirim formlarının, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır.

Yıllar Yasal Dayanak Satın Aldıkları Malları Olduğu Gibi veya İşledikten Sonra Satanların Yıllık Alımları Tutarı Yıllık Satışları Tutarı 1 Numaralı Bentte Yazılı Olanların Dışındaki İşlerle Uğraşanların Bir Yıl İçinde Elde Ettikleri Gayri Safi İş Hasılatı 1 ve 2 Numaralı Bentlerde Yazılı İşlerin Birlikte Yapılması Halinde Yıllık Satış Tutarı ile İş Hasılatı Toplamı
2023 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği 440.000 770.000 220.000 440.000
2022 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği 200.000 320.000 100.000 200.000
2021 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği 150.000 240.000 76.000 150.000
2020 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği 140.000 220.000 70.000 140.000
2019 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği 120.000 180.000 60.000 120.000
2018 302 Seri No.lu GV Genel Tebliği 100.000 148.000 49.000 100.000
Yıllar Yasal Dayanak Kira Bedeli Toplamı (büyükşehir belediye sınırları içinde) (TL)

Kira Bedeli Toplamı (diğer yerlerde)

(TL)

2023 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği 35.000 22.000
2022 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği 16.000 10.000
2021 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği 12.000 7.600
2020 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği 11.000 7.000
2019 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği 9.000 6.000
2018 302 Seri No.lu GV Genel Tebliği 7.400 4.900
Beyanname Türü Beyanname Verme Süresi Ödeme Süresi
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (*) İzleyen yılın Mart ayının başından son günü akşamına kadar verilir.

1.Taksit Mart ayı sonuna kadar,

2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.
Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından son günü akşamına kadar verilir. 1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.
Münferit Beyanname Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde Kapsamında verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi (*) Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın son günü akşamına kadar verilir. Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.
Tarhiyatın muhatabının Türkiye’yi terk etmesi halinde ise ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel Beyanname Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir
Geçici Vergi Beyannamesi(*) 3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 17. günü akşamına kadar verilir Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadar ödenir.

1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 17 Mayıs,

2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 17 Ağustos,

3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 17 Kasım.

1.Dönem 17 Mayıs,

2.Dönem 17 Ağustos,

3.Dönem 17 Kasım.

Muhtasar Beyanname (Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)(*) İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Muhtasar Beyanname (Üç Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)(*)

3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.

1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) 26 Nisan,

2. Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) 26 Temmuz,

3. Dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 Ekim,

4. Dönem (Ekim-Kasım-Aralık) 26 Ocak

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.

1.Dönem 26 Nisan,

2.Dönem 26 Temmuz,

3.Dönem 26 Ekim,

4.Dönem 26 Ocak

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (*) İzleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (3 Aylık) (*) 3 Aylık dönemi izleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar ödenir.
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan) (*) İzleyen ayın 28. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 28. günü akşamına kadar ödenir.
Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname (*)

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname:

3 Aylık dönemi izleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir.

1.Dönem (Ocak – Şubat – Mart) 26 Nisan,

2.Dönem (Nisan – Mayıs – Haziran) 26 Temmuz,

3.Dönem (Temmuz – Ağustos – Eylül) 26 Ekim,

4.Dönem (Ekim – Kasım – Aralık) 26 Ocak

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir. 1.Dönem 26 Nisan,

2.Dönem 26 Temmuz,

3.Dönem 26 Ekim,

4.Dönem 26 Ocak

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname: İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin) (*) İzleyen ayın 26. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadar ödenir.
Damga Vergisi Beyannamesi (Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin) Damga Vergisine tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel İletişim Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

(I) Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile

(III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,

(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce, verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,

-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,

-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.
Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Emlak Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini tadil eden durumların bulunması halinde (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve taksimi vs.) değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içerisinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ise olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlağın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

1. Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,

2. Taksit Kasım ayı içinde ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır. 1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
İlan ve Reklam Vergisi

Beyanname;

-İlan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan ve reklam işi yapılmadan önce mükellef tarafından,

-İlan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar, ilgili belediyeye verilir.

İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.
Eğlence Vergisi

1-Biletle girilen yerlerde mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bilet ile girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır.

-Giriş biletlerini ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler tarafından tahsil edilen eğlence vergisi ödeme kaydedici cihazların günlük kapanış fişleri (Z Raporu) ve mali hafıza raporlarından yararlanılarak hesaplanır.

2-Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.

3-Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait vergi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

1-Vergi, belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.

-Yerli ve yabancı film göstermelerinde vergi biletler kullanılmadan önce mahallin mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır.

– Giriş biletlerini ÖKC kullanmak suretiyle düzenleyen yerli ve yabancı film gösteren mükellefler her aya ait eğlence vergisini en geç ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar mahallin mal müdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne öder.

2-Beyanname verme süresi içinde ödenir.

3- Her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye ödenir.

Haberleşme Vergisi Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Yangın Sigortası Vergisi Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 20’nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Çevre Temizlik Vergisi İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 30 gün içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,

2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir.

İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödeme süresi mükellefiyetin tesis edildiği tarih itibarıyla farklılık arz etmektedir.

Değerli Konut Vergisi Değerli konut vergisi beyannamesi, Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine verilir. 1. Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2. Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.
Dijital Hizmet Vergisi Dijital hizmet vergisi beyannamesi, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine verilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Konaklama Vergisi Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar, katma değer vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir. Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Geri Kazanım Katılım Payı

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyan dönemleri;

Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b) Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.

(4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart,

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran,

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül,

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık,

şeklinde olup, beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar beyan edilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
1 0121,0122.2 (Değişik:RG-13/10/2012-28440)(Değişik:RG-21/8/2020-31220) Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 4’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 5’te belirtilen yatırım konuları hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
4 17 (Değişik: RG-22/6/2018-30456) (Değişik:RG-21/8/2020-311220 Tekstil ürünleri imalatı (Dip notlar 7 ve 12’de belirtilen yatırımlar hariç) Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 4 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 3 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 2 Milyon TL Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL Tekstilin aprelenmesi konusunca komple yeni yatırım için 10 Milyon TL, tevsi yatırım için 5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
  Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 4 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 3 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 2 Milyon TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Apreleme yatırımları haricindeki diğer yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
  Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 4 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 3 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 2 Milyon TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ve diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL Modernizasyon harici yatırım cinslerindeki kısa elyaf iplikçiliği yatırımlarında 15 Milyon TL, modernizasyon cinsindeki kısa elyaf iplikçiliği ile diğer elyaf iplikçiliği yatırım konularında 1 Milyon 500 Bin TL
5 18 (Değişik: RG-22/6/2018-30456) (Değişik: RG-7/8/2019-30855) Giyim eşyası imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
7 1911 Derinin tabaklanması ve işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) 4 Milyon TL
8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 10 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
13 2421 Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
14 2423 (Değişik: RG- 8/4/2015-29320 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
17 2511 İç ve dış lastik imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
18 26 (261, 2693.2, 2694.1, 2695.3 ve  2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
19 26 (2610.2.03.01, 2693.2, 2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
20 26 (2693.2, 2694.1, 2695.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
21 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
22 2610.1, 2610.2 (2610.2.03.01 hariç), 2610.3, 2610.4, 2610.5.07,2691.3 Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
23 2691.2, 2691.3, 2693.1 Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
25 2695.1, 2964.2.01, 2694.3.01 Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı , kireç, alçı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
26 2695.1,2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
27 2720,273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
28 28 Metal eşya 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
29 2812.2, 2813 Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
30 29  Makine ve teçhizat imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
31 2929 Sınai kalıp 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
32 30 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazlar imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
34 32 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) Radyo,televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
36 34  Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
37 3530.0.15 (Değişik: RG-8/4/2015-29320) Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
39 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 (Değişik: RG-22/6/2018-30456 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler  hariç), müzik aletleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
40 (Mülga: RG-22/6/2018-30456)
41 5510.1.01, 5510.2.01, 5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 1 Milyon 500 Bin TL
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 1 Milyon 500 Bin TL
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 1.000 metrekare 1.000 metrekare 1.000 metrekare 500 metrekare 500 metrekare 500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi, eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
46

8511.0.01-05,

8511.0.99,

8531.0.01-03

Hastane yatırımı, huzurevi

Hastane: 4 milyon TL

Huzurevi: 100 kişi

Hastane: 3 milyon TL

Huzurevi:100 kişi

Hastane 2 milyon TL

Huzurevi:100 kişi

Hastane: 1 milyon 500 bin TL

Huzurevi:100 kişi

Hastane: 1 milyon 500 bin TL

Huzurevi:100 kişi

1 Milyon 500 Bin TL
47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 4 Milyon TL 3 Milyon TL 2 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL 1 Milyon 500 Bin TL
49 Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 50 Milyon TL 1 Milyon 500 Bin TL
50 (Değişik: RG-28/2/2019-30700) Seracılık 20 dekar 20 dekar 10 dekar 10 dekar 10 dekar 5 dekar

 

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece
1.Grup 13000 10900 8400 7500 6000
2.Grup 8400 6000 5000 4200 3700
3.Grup 6000 4200 3700 2600 2100
4.Grup 2600 2100 1500 1300 1090
5.Grup 1500 1300 900 890 750
6.Grup 890 750 460 420 320
7.Grup 320 260 170 150 110

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece
1.Grup 16250 13625 10500 9375 7500
2.Grup 10500 7500 6250 5250 4625
3.Grup 7500 5250 4625 3250 2625
4.Grup 3250 2625 1875 1662 1362
5.Grup 1875 1625 1125 1112 937
6.Grup 1112 937 575 525 400
7.Grup 400 325 212 187 137

İndirimli çevre temizlik vergisi tarifesi:

Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
1.Derece 2.Derece 3.Derece 4.Derece 5.Derece
1.Grup 6500 5450 4200 3750 3000
2.Grup 4200 3000 2500 2100 1850
3.Grup 3000 2100 1850 1300 1050
4.Grup 1300 1050 750 650 545
5.Grup 750 650 450 445 375
6.Grup 445 375 230 210 160
7.Grup 160 130 85 75 55

* 30.12.2022 gün ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

DEFTER TASDİK ZAMANI (V.U.K. MADDE 221)
TASDİK HALLERİ TASDİK ZAMANI DAYANAĞI
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ertesi yılın Ocak ayı, hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde V.U.K.222.Maddesi
Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde) V.U.K.221.Maddesi
Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda
Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.) V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayan,sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler İşe başlama,sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;vergi muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde V.U.K.221.Maddesi
Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce V.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyerinin olmaması halinde ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir.

Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır.

Defterler, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.

MADDE NO – KONUSU 2023 Yılı İçin 
 Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
– Alış tutarı
– Satış tutarı

890.000

1.270.000

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 440.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 890.000

(VUK Genel Tebliği Sıra No: 544)

Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2023 55.000 TL 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2022 25.000 TL 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2021 19.000 TL 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2020 18.000 TL 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2019 14.800 TL 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2018 12.000 TL 302 Seri No.lu GV Genel Tebliği
Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1. Noter Kağıtları
a) Noter Kağıdı 55,00
b) Beyanname 55,00
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 110,00
2. (Mülga:30/12/2004-5281/14. md)
3. Pasaportlar 501,00
4. İkametgah İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 356,00
5. (Mülga:30/12/2004-5281/14. md.)
6. (Değişik:14/1/2016-6661/3. md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı 83,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 166,00
7. Aile Cüzdanları 445,00
8. (Mülga:30/12/2004-5281/14. md.)
9. Sürücü Belgeleri 624,00
10. Sürücü Çalışma Belgeleri (Karneleri) 624,00
11. (Mülga:06/01/2017-680 khk/35. md.)
12. Motorlu Araç Tescil Belgesi 557,00
13. İş Makinesi Tescil Belgesi 468,00
14. Banka Çekleri (Her Bir Çek Yaprağı) 33,00
15. Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9. md.) 83,00
16. Yabancı Çalışma İzni Belgesi (Ek: 28/7/2016-6735/27. md.) 356,00
17. Çalışma İzni Muafiyeti Belgesi (Ek: 28/7/2016-6735/27. md.) 356,00

* 30.12.2022 gün ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

Dönemler Tutarlar
2023 4.400 TL
2022 2.000 TL
2021 1.500 TL
2020 1.400 TL
2019 1.200 TL
2018 1.000 TL

*Amortismana tabi tutulmak zorunda olmayan (doğrudan gider yazılabilecek) demirbaş ve peştemallıklar (şerefiyeler)

Kanun Maddesi Hizmetin Türü Oran (%)
1/1-a Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetler (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil) 7,5
1/1-b Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler 7,5
1/1-c Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetler(kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil) 7,5
1/2 Birinci fıkrada sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabidir. 7,5

Dijital Hizmet Vergisi Muafiyet Hadleri

Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasını veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avroyu aşmayan dijital hizmet sağlayıcıları muafiyet kapsamındadır. Muafiyetin sona ermesi için her iki haddin de aşılması gerekmektedir.

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ
Dijital Hizmet Vergisi Beyannamesi İzleyen ayın sonuna kadar Beyanname verme süresi içinde ödenir.
 • Avukatlar
 • Noterler
 • Bankalar
 • SMMM
 • YMM
 • SM
 • Yanında Bağımlı Meslek Mensubu Çalıştıran Mükellefler
 • YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamış Mükellefler
 • Faal olmayan Meslek Mensubu
 • Geliri Limit üstü olan Mükellefler (Aktif büyüklüğü veya Cirosu belli bir limitin üstünde olanlar)
 • Kamu İdareleri (Resmi Kurumlar)
 • Meslek Odaları (Hem kendileri için, hem de Basit usulde vergilendirilen üyeleri için)
 • Kurumsal Kamu (Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman İşletmeleri, THY gibi)

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

 

2023

(1)

2022

(2)

2021

(3)

2020

(4)

2019

(5)

2018

(6)

2017

(7)

2016

(8)

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 4400 2000 1500 1400 1200 1000 900 900
II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 2600 1170 860 790 650 530 470 460
III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 1100 500 380 350 290 240 210 210

(1) 30.12.2022 gün ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(2) 21.11.2021 gün ve 31696 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(3) 29.12.2020 gün ve 31349 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 313 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(4) 27.12.2019 gün ve 30991 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(5) 31.12.2018 gün ve 30642 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(6) 29.12.2017 gün ve 30285 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(7) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(8) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Dönemler Tutarlar
2023 4.400 TL
2022 2.000 TL
2021 1.500 TL
2020 1.400 TL
2019 1.200 TL
2018 1.000 TL

*Söz konusu tutarlar, amortisman ayırma sınırını da kapsamakta olup KDV hariçtir.

Yasal Dayanak Uygulandığı Dönem Aylık Oran (%)
7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 14.11.2023 tarihinden itibaren 3,50
5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 21.07.2022-13.11.2023 2,50
1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30.12.2019-20.07.2022 1,60
1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 02.10.2019 – 29.12.2019 2,00
1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.07.2019 – 01.10.2019 2,50
62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 05.09.2018 – 30.06.2019 2,00
2010/965 Sayılı B.K.K. 19.10.2010 – 04.09.2018 1,40
2009/15565 Sayılı B.K.K. 19.11.2009 – 18.10.2010 1,95
438 no.lu VUK Genel Tebliği 21.04.2006 – 18.11.2009 2,50
434 no.lu VUK Genel Tebliği 02.03.2005 – 20.04.2006 3,00
429 no.lu VUK Genel Tebliği 12.11.2003 – 01.03.2005 4,00
422 no.lu VUK Genel Tebliği 31.01.2002 – 11.11.2003 7,00
415 no.lu VUK Genel Tebliği 29.03.2001 – 30.01.2002 10,00

 

Yıl Kurumlar Vergisi Mükellefleri Gelir Vergisi Mükellefleri
2023 % 20 % 15
2022 % 23 % 15
2021 % 25 % 15
2020 % 22 % 15
2019 % 22 % 15
2018 % 22 % 15

Ücret Gelirleri İçin Gelir Vergisi Tarifesi

2023 Yılı Gelir Dilimi Vergi Oranı
70.000 TL’ye kadar %15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası %20
550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası %27
1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL, fazlası %35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL, fazlası %40

 

Ücret Dışı Gelirler İçin Gelir Vergisi Tarifesi

2023 Yılı Gelir Dilimi Vergi Oranı
70.000 TL’ye kadar %15
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası %20
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, fazlası %27
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, fazlası %35
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, fazlası %40

 

MEMUR GÜNDELİK VE TAZMİNATLARI
2023 – KANUNU (H CETVELİ) (6245 sayılı Harcırah Kanunu
Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları)
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33) Gündelik Miktarı
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları 270,00 TL
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları. 250,00 TL
B- Memur ve Hizmetlilerden: Gündelik Miktarı
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 236,00 TL
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 220,00 TL
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 212,00 TL
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 203,00 TL
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 200,00 TL
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkralarına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) Gündelik Miktarı
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 45,00 TL
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 42,00 TL
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

(7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H Cetveli)

Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde
Emtianın Cinsi Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL) Yıllık Alım Ölçüsü (TL) Yıllık Satış Ölçüsü (TL)
Değerli Kağıt 750.000 840.000 900.000 1.090.000
Şeker – Çay 550.000 750.000 700.000 890.000
Milli Piy. Bileti, Hemen, Kazan, Süper Toto vb. 550.000 750.000 700.000 890.000
İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto – Sigara – Tütün 550.000 750.000 700.000 890.000
Akaryakıt (LPG hariç) 840.000 890.000 1.090.000 1.270.000

* 30.12.2022 gün ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Teslimin/Hizmetin Cinsi Teslimin Yapıldığı/Hizmetin Verildiği Kuruluşlar Tevkifat Oranı KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Bölümü
Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri Belirlenmiş Alıcılar 4/10 2.1.3.2.1.
5 Milyon TL’yi Aşan Yapım İşleri KDV Mükellefleri 4/10 2.1.3.2.1.
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler Belirlenmiş Alıcılar 9/10 2.1.3.2.2.
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri Belirlenmiş Alıcılar 7/10 2.1.3.2.3.
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri Belirlenmiş Alıcılar 5/10 2.1.3.2.4.
İşgücü Temin Hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 2.1.3.2.5.
Yapı Denetim Hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 2.1.3.2.6.
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 7/10 2.1.3.2.7.
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri KDV Mükellefleri 9/10 2.1.3.2.8.
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 2.1.3.2.9.
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 2.1.3.2.10.
Servis Taşımacılık Hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 2.1.3.2.11.
Karayolu ile Yük Taşıma Hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 2/10 2.1.3.2.11.
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri Belirlenmiş Alıcılar 7/10 2.1.3.2.12.
Diğer Hizmetler 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç) KDV Mükellefleri 5/10 2.1.3.2.13.
Ticari Reklam Hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 3/10 2.1.3.2.15.
Külçe Metal Teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 7/10 2.1.3.3.1.
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 7/10 2.1.3.3.2.
Hurda ve Atık Teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 7/10 2.1.3.3.3.
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 2.1.3.3.4.
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 2.1.3.3.5.
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 2.1.3.3.6.

Diğer Teslimler

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç)

KDV Mükellefleri 2/10 2.1.3.3.7.
Demir – Çelik Ürünlerinin Teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 2.1.3.3.8.

 

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları

 

Sözleşmede Öngörülen Hizmet Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen Alt Yüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı Yükleniciden Yapılacak Tevkifat Oranı
İşlem Türü Oran
Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.10. bölümü) 9/10 Tevkifat yok 5/10
İlaçlama Hizmetleri
Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
Atık Yönetimi Hizmetleri
Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.5. bölümü) 9/10 Tevkifat yok 5/10
Güvenlik Hizmetleri
Otopark Hizmetleri
Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.3. bölümü) Tevkifat yok* Tevkifat yok 5/10
Mefruşat Hizmeti
Yemek Hizmeti Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.4. bölümü) Tevkifat yok* Tevkifat yok 5/10
Olağanüstü Bakım ve Onarım Hizmeti Yapım İşleri (Tebliğin I/C-2.1.3.2.1. bölümü) 4/10 4/10 4/10
Bina ve Arazi Hizmetleri
Laboratuvar Hizmeti Tevkifat yok Tevkifat yok 5/10
Görüntüleme Hizmeti
Rehabilitasyon Hizmeti
Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti
Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti
* Hizmetin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.
DÖNEM TUTAR (TL)
01.07.2023-31.12.2023 23.489,83
01.01.2023-30.06.2023 19.982,83
01.07.2022-31.12.2022 15.371,40
01.01.2022-30.06.2022 10.848,59
01.07.2021-31.12.2021 8.284,51
01.01.2021-30.06.2021 7.638,96
01.07.2020-31.12.2020 7.117,17
01.01.2020-30.06.2020 6.730,15
01.07.2019-31.12.2019 6.376,86
01.01.2019-30.06.2019 6.017,60
01.07.2018-31.12.2018 5.434,42
01.01.2018-30.06.2018 5.001,76
GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YIL İSTİSNA TUTARI DAYANAĞI
2023 21.000.-TL 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2022 9.500.-TL 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2021 7.000.-TL 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2020 6.600.-TL 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2019 5.400.-TL 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2018 4.400.-TL 302 Seri No.lu GV Genel Tebliği

(I) sayılı tarife

 1. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 2. 01.01.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce tescil ettirilenler (I/A Sayılı Tarife)
Motor Silindir Hacmi (cm³)

1-3 Yaş

(TL)

4-6 Yaş

(TL)

7-11 Yaş

(TL)

12-15 Yaş

(TL)

16 ve Yukarı Yaş (TL)
1300 cm³ ve aşağısı 2.120 1.479 826 623 219
1301-1600 cm³’e kadar 3.693 2.769 1.606 1.135 436
1601-1800 cm³’e kadar 6.527 5.098 3.003 1.828 707
1801-2000 cm³’e kadar 10.284 7.918 4.654 2.769 1.091
2001-2500 cm³’e kadar 15.423 11.196 6.996 4.178 1.652
2501-3000 cm³’e kadar 21.508 18.709 11.687 6.283 2.306
3001-3500 cm³’e kadar 32.755 29.473 17.752 8.859 3.249
3501-4000 cm³’e kadar 51.503 44.472 26.190 11.687 4.654
4001 cm³ ve yukarısı 84.294 63.211 37.435 16.821 6.527

01.01.2018’den sonra alınan otomobiller için 2022 yılı motorlu taşıtlar vergi aşağıdaki gibidir:

Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıt Değeri (Ham Bedeli)

1-3 Yaş

(TL)

4-6 Yaş

(TL)

7-11 Yaş

(TL)

12-15 Yaş

(TL)

16 ve Yukarı Yaş

(TL)

1300 cm³ ve aşağısı 114.000’i aşmayanlar 2.120 1.479 826 623 219
1300 cm³ ve aşağısı 114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar 2.330 1.626 907 687 242
1300 cm³ ve aşağısı 199.700’ü aşanlar 2.545 1.773 993 750 261
1301-1600 cm³’e kadar 114.000’i aşmayanlar 3.693 2.769 1.606 1.135 436
1301-1600 cm³’e kadar 114.000’i aşıp 199.700’ü aşmayanlar 4.064 3.047 1.768 1.245 476
1301-1600 cm³’e kadar 199.700’ü aşanlar 4.434 3.323 1.925 1.359 520
1601-1800 cm³’e kadar 285.800’ü aşmayanlar 7.178 5.613 3.299 2.013 780
1601-1800 cm³’e kadar 285.800’ü aşanlar 7.834 6.120 3.604 2.199 851
1801-2000 cm³’e kadar 285.800’ü aşmayanlar 11.309 8.709 5.119 3.047 1.198
1801-2000 cm³’e kadar 285.800’ü aşanlar 12.340 9.505 5.584 3.323 1.308
2001-2500 cm³’e kadar 356.900’ü aşmayanlar 16.967 12.317 7.695 4.596 1.818
2001-2500 cm³’e kadar 356.900’ü aşanlar 18.511 13.436 8.393 5.016 1.983
2501-3000 cm³’e kadar 714.300’ü aşmayanlar 23.656 20.583 12.857 6.915 2.535
2501-3000 cm³’e kadar 714.300’ü aşanlar 25.810 22.451 14.027 7.545 2.766
3001-3500 cm³’e kadar 714.300’ü aşmayanlar 36.030 32.421 19.528 9.748 3.570
3001-3500 cm³’e kadar 714.300’ü aşanlar 39.309 35.365 21.303 10.631 3.900
3501-4000 cm³’e kadar 1.143.400’ü aşmayanlar 56.650 48.919 28.808 12.857 5.119
3501-4000 cm³’e kadar 1.143.400’ü aşanlar 61.806 53.364 31.432 14.027 5.584
4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700’ü aşmayanlar 92.725 69.530 41.179 18.507 7.178
4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700’ü aşanlar 101.152 75.853 44.924 20.189 7.834

Motosikletler için 2022 yılında ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki gibidir:

Motor Silindir Hacmi (cm³)

1-3 Yaş

(TL)

4-6 Yaş

(TL)

7-11 Yaş

(TL)

12-15 Yaş

(TL)

16 ve Yukarı Yaş (TL)
100-250 cm³’e kadar 395 295 218 134 51
251-650 cm³’e kadar 817 618 395 218 134
651-1200 cm³’e kadar 2.109 1.253 618 395 218
1201 cm³ ve yukarısı 5.116 3.380 2.109 1.674 817

Diğer araçlar için motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki gibidir:

Taşıt Cinsi/Oturma Yeri/Azami Toplam Ağırlık/Motor Silindir Hacmi (cm³)

1-6 Yaş

(TL)

7-15 Yaş

(TL)

16 ve Yukarı Yaş

(TL)

 1. Minibüs
2.535 1.674 817
 1. Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı 3.380 2.109 1.253
1901 cm³ ve yukarısı 5.116 3.380 2.109
Taşıt Cinsi/Oturma Yeri/Azami Toplam Ağırlık/Motor Silindir Hacmi (cm³)

1-6 Yaş

(TL)

7-15 Yaş

(TL)

16 ve Yukarı Yaş

(TL)

 1. Otobüs (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 6.403 3.824 1.674
26-35 kişiye kadar 7.679 6.403 2.535
36-45 kişiye kadar 8.546 7.248 3.380
46 kişi ve yukarısı 10.252 8.546 5.116
 1. Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar 2.273 1.510 739
1.501-3.500 kg’a kadar 4.604 2.667 1.510
3.501-5.000 kg’a kadar 6.917 5.757 2.273
5.001-10.000 kg’a kadar 7.679 6.521 3.057
10.001-20.000 kg’a kadar 9.229 7.679 4.604
20.001 kg ve yukarısı 11.544 9.229 5.363

* 30.12.2022 gün ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği

Dönemi Alt Sınırı (TL) Üst Sınırı (TL)
01.01.2023 – 31.12.2023 10.008,00 75.060,00
01.07.2022 – 31.12.2022 6.471,00 48.532,50
01.01.2022 – 30.06.2022 5.004,00 37.530,00
01.01.2021 – 31.12.2021 3.577,50 26.831,40
01.01.2020 – 31.12.2020 2.943,00 22.072,50
01.01.2019 – 31.12.2019 2.558,40 19.188,00
01.01.2018 – 31.12.2018 2.029,50 15.221,40
Uygulama Adı Tutarı (TL)
Asgari Ücret (Günlük) 333,60
Asgari Ücret (Aylık) 10.008,00
SGK Günlük Prime Esas Kazanç Alt Sınırı 333,60
SGK Günlük Prime Esas Kazanç Üst Sınırı 2.502,00
SGK Aylık Prime Esas Kazanç Alt Sınırı 10.008,00
SGK Aylık Prime Esas Kazanç Üst Sınırı 75.060,00
SGK Cenaze Yardımı 2.054,00
SGK Emzirme Yardımı 520,00
SGK Sigorta Priminden İstisna Çocuk Zammı 200,16
SGK Aile Yardımı İstisnası 1.000,80
SGK Nakit Ödenen Yemek Yardımı İstisnası (İş Günü) 78,90
SGK Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Tutarı 300,24
Stajyer Avukatların GSS Primi 600,48
Yabancı Öğrencilerin GSS Primi 400,32
Yurtdışı Borçlanma Primi (Günlük En Düşük) 150,12
Doğum Borçlanması Primi (Günlük En Düşük) 150,12
Askerlik Borçlanması Primi (Günlük En Düşük) 150,12
İsteğe Bağlı Sigorta Primi (Günlük En Düşük) 3.202,56
Ev Hizmetlerinde Ayda 10 Günden Az İşçi Çalışanların İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi 60,03

 

Dönemler Faiz Oranı (Yıllık) Yasal Dayanağı
14.11.2023 tarihinden itibaren %36 Seri : C Sıra No : 7 Tahsilat Genel Tebliği
21.07.2022-13.11.2023 tarihleri arasında %24 Seri : C Sıra No : 6 Tahsilat Genel Tebliği
30.12.2019 – 20.07.2022 tarihleri arasında %15 Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği
25.10.2019 – 29.12.2019 tarihleri arasında %19 Seri: C Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği
06.09.2018 – 24.10.2019 tarihleri arasında %22 Seri: C Sıra No: 3 Tahsilat Genel Tebliği
21.10.2010 – 05.09.2018 tarihleri arasında %12 Seri: C Sıra No: 2 Tahsilat Genel Tebliği
21.11.2009 – 20.10.2010 tarihleri arasında %19 Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında %24 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında %30 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında %36 429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında %60 421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında %72 416 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında %36 412 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında %48 409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2023 8.400 TL 323 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2022 3.800 TL 317 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2021 2.800 TL 313 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2020 2.600 TL 310 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2019 2.200 TL 305 Seri No.lu GV Genel Tebliği
2018 1.800 TL 302 Seri No.lu GV Genel Tebliği

 

2023 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi’nden indirilecek istisna tutarları aşağıdaki gibidir:

Kapsam Tutar (TL)
Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747
Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742
Bağışlarda 23.387
Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 23.387

2023 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir:

Vergi Oranı
Matrah dilim tutarları Veraset yoluyla intikallerde İvazsız intikallerde*
İlk 1.100.000 TL için %1 %10
Sonra gelen 2.600.000 TL için %3 %15
Sonra gelen 5.500.000 TL için %5 %20
Sonra gelen 10.900.000 TL için %7 %25
Matrahın 20.100.000 TL’yi aşan bölümü için %10 %30

* Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan intikaller hariç) ivazsız mal intikalinde oranların yarısı dikkate alınır.

** 30.12.2022 gün ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:54)

Beyannameler Tutarlar
Yıllık gelir vergisi beyannameleri 294,90 TL
Kurumlar vergisi beyannameleri 393,90 TL
Katma değer vergisi beyannameleri 194,60 TL
Muhtasar beyannameler 194,60 TL
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 194,60 TL
Gümrük idarelerine verilen beyannameler 393,90 TL
Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 144,40 TL
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 144,40 TL
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 230,70 TL

* Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 01.01.2023 tarihinden itibaren 10.732.371,80 TL olarak belirlenmiştir.

** 30.12.2022 gün ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 67 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER
MADDELER – KONULAR

544 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(1)

(2023)

(TL)

534 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(2)

(2022)

(TL)

522 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(3)

(2021)

(TL)

513 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(4)

(2020)

(TL)

504 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(5)

(2019)

(TL)

490 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(6)

(2018)

(TL)

476 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(7)

(2017)

(TL)

Madde – 343
En az ceza haddi
– Damga vergisinde 55 25 19 18 14,80 12 11
– Diğer vergilerde 110 50 38 35 29 24 21
Madde – 352 (Kanuna Bağlı Cetvel)
Birinci derece usulsüzlükler
– Sermaye şirketleri 700 320 240 220 180 148 130
– Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 420 190 140 130 110 90 80
– İkinci sınıf tüccarlar 210 95 70 67 55 45 40
– Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 95 43 32 30 25 21 19
– Kazancı basit usulde tespit edilenler 55 25 19 18 14,80 12 11
– Gelir vergisinden muaf esnaf 26 12 9 8,5 7 5,70 5
Madde – 352 (Kanuna Bağlı Cetvel)
 İkinci derece usulsüzlükler
– Sermaye şirketleri 370 170 130 120 98 80 70
– Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 210 95 70 67 55 45 40
-İkinci sınıf tüccarlar 95 43 32 30 25 21 19
– Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 55 25 19 18 14,80 12 11
– Kazancı basit usulde tespit edilenler 26 12 9 8,5 7 5,70 5
– Gelir vergisinden muaf esnaf 15 6,80 5 4,7 3,90 3,20 2,80
Madde – 353
1 numaralı bentte yazılı belgeler
– Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması (*) 2.200 500 380 350 290 240 210
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.100.000 250.000 190.000 180.000 148.000 120.000 110.000
2 numaralı bentte yazılı belgeler
– Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 2.200 500 380 350 290 240 210
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 110.000 25.000 19.000 18.000 14.800 12.000 11.000
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 1.100.000 250.000 190.000 180.000 148.000 120.000 110.000
4 numaralı bent
-Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 1.100 500 380 350 290 240 210
6 numaralı bent
Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 26.000 12.000 9.000 8.500 7.000 5.700 5.000
7 numaralı bent
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 1.300 600 450 420 350 290 260
8 numaralı bent
Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 4.200 1.900 1.400 1.300 1.100 900 800
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 840.000 380.000 280.000 260.000 220.000 180.000 160.000
9 numaralı bent
4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 5.500 2.500 1.900 1.800 1.480 1.200 1.100
10 numaralı bent
127.maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 4.200 1.900 1.400 1.300 1.100 900 800
Madde – 355
b) Damga Vergisinde
Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 9 4.20 3,10 2,90 2,40 2 1,80
Mükerrer Madde- 355
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257’nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
– I.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 7.500 3.400 2.500 2.300 1.900 1.600 1.400
– II.Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftiçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.700 1.700 1.300 1.200 980 800 700
-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.900 880 650 600 490 400 350
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
– I. Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 4.400 2.000 1.500 1.400 1.200
– II. Sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2.200 1.000 760 700 600
– Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.180 530 390 360 300
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 5.500.000 2.500.000 1.900.000 1.800.000 1.480.000 1.200.000 1.100.000
Mükerrer Madde – 370
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 320.000 148.000 109.000 70.000 57.000 50.000

(*) Belgeye yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10’undan aşağı olmamak üzere kesilecek ceza miktarı.

 1. 30.12.2022 gün ve 32059 (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 544 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 2. 21.11.2021 gün ve 31696 (M) Resmi Gazete’de yayımlanan 534 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 3. 29.12.2020 gün ve 31349 (M) Resmi Gazete’te yayımlanan 522 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 4. 27.12.2019 gün ve 30991 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 513 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 5. 31.12.2018 gün ve 30642 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 504 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 6. 12.2017 gün ve 30285 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 490 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
 7. 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 476 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
SIRA NO VAKFIN UNVANI MERKEZİ BAKANLAR KURULU / CUMHURBAŞKANI  KARARININ
TARİHİ SAYISI
1 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ESKİ ADI:YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI) İSTANBUL 18.12.2000 2000/1866
2 500.YIL VAKFI İSTANBUL 27.03.1992 92/2901
3 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI KAYSERİ 28.01.2013 2013/4247
4 ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA 21.04.1981 8/2826
5 AFYON EĞİTİM VAKFI AFYON 03.11.1991 91/2412
6 AHMET MUHİP-MÜNİRE DIRANAS EĞİTİM VAKFI ANKARA 12.01.1998 98/10528
7 AHMET VE NEZAHAT KELEŞOĞLU VAKFI İSTANBUL 16.12.2011 2011/2601
8 AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI
(ESKİ ADI: SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI)
ANKARA 29.11.1994 94/6398
9 AKEV ASİLSOY KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 11.04.1996 96/8022
10 AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İSTANBUL 16.06.1995 95/7038
11 AKÖZ VAKFI İSTANBUL 16.07.2014 2014/6648
12 AKYUVA VAKFI İSTANBUL 07.07.2022 5775
13 ALARKO EĞİTİM-KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 23.11.1990 90/1199
14 ALBAYRAK VAKFI İSTANBUL 11.06.2012 2012/3300
15 ALİ EKİNCİ VAKFI İSTANBUL 03.04.1995 95/6770
16 ALİ NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI İSTANBUL 09.09.2008 2008/14129
17 ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI İSTANBUL 26.11.1971 7/3492
18 ANADOLU ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (ANAÇEV) ANKARA 21.10.1997 97/10120
19 ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 09.07.1981 8/3341
20 ANADOLU OTİZM EĞİTİM VE MÜCADELE GEYDİRİCİ VAKFI İZMİR 04.12.2017 2017/11151
21 ANKARA ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI ANKARA 28.09.1989 89/14601
22 ANKARA HAMİYET VE İRFAN (A.H.İ) VAKFI ANKARA 16.07.2012 2012/3418
23 ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI ANKARA 15.04.1983 83/20888
24 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA 12.08.1997 97/9812
25 ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI İSTANBUL 25.02.1999 99/12502
26 ANTALYA YETİM VE MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM VAKFI ANTALYA 20.04.1998 98/11016
27 AYDIN DOĞAN VAKFI İSTANBUL 21.11.1997 97/10284
28 AYHAN ŞAHENK VAKFI İSTANBUL 23.07.1997 97/9760
29 AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI İSTANBUL 16.12.2011 2011/2614
30 BAKIRKÖY AKIL HASTANESİ VAKFI İSTANBUL 18.03.1981 8/2579
31 BALIKESİR VEREM VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI BALIKESİR 26.07.1983 83/6900
32 BAYRAMPAŞA YEŞİL CAMİİ İLME HİZMET VAKFI İSTANBUL 10.02.2014 2014/5907
33 BEREKET VAKFI İSTANBUL 21.11.1990 90/1182
34 BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULUBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI İSTANBUL 27.12.2018 523
35 BEYOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 15.08.2017 2017/10782
36 BEZMİALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HASTANESİ KLİNİKLERİNE YARDIM VAKFI İSTANBUL 01.02.1986 86/10338
37 BİLİM VE İNSAN VAKFI İSTANBUL 24.07.2017 2017/10636
38 BİLİM VE SANAT VAKFI İSTANBUL 09.07.2007 2007/12385
39 BİRLİK VAKFI İSTANBUL 13.01.2014 2014/5833
40 BİTLİS EĞİTİM VE TANITMA VAKFI ANKARA 27.10.1990 90/1094
41 BİZİM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI İSTANBUL 03.04.1986 86/10555
42 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI İSTANBUL 12.08.1993 93/4805
43 BOĞAZİÇİ VAKFI İSTANBUL 12.02.2014 2014/6000
44 BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI İZMİR 21.11.2003 2003/6549
45 BORUSAN KOCABIYIK VAKFI (ESKİ ADI:ASIM KOCABIYIK KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI) İSTANBUL 29.07.1998 98/11619
46 BURSA COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI:COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI) BURSA 25.07.1997 97/9693
47 CELAL BAYAR VAKFI BURSA 12.12.1977 7/14410
48 CEMİYETİ HAYRİYE VAKFI KONYA 26.10.1976 7/13117
49 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 28.09.1989 89/14601
50 CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI İZMİR 23.06.2008 2008/13848
51 CUMHURİYETÇİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI İSTANBUL 27.05.1998 98/11209
52 ÇAMLICA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 10.03.2019 814
53 ÇAMLICA KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI İSTANBUL 15.09.1991 91/2285
54 ÇAYELİ VAKFI İSTANBUL 02.10.2018 159
55 ÇAYKARA VE DERNEK PAZARI EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 05.01.1987 87/11437
56 ÇEVRE EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ESKİ ADI:SİSATEV-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK TESİSLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI) ANKARA 05.01.1991 91/1352
57 ÇİMENTAŞ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İZMİR 18.12.1991 91/2523
58 ÇOCUK HASTALIKLARI  ARAŞTIRMA VAKFI ANKARA 15.01.1993 93/4115
59 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI ADANA 14.06.1994 94/5768
60 ÇUKUROVA YÜKSEKÖĞRETİMİ GÜÇLENDİRME VAKFI (ESKİ ADI:ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI) ADANA 16.07.1978 7/16215
61 DANIŞTAY HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA 11.12.1998 98/12198
62 DARÜLACEZE VAKFI İSTANBUL 07.09.1994 94/6080
63 DARÜL-EYTAM VAKFI İSTANBUL 25.10.2019 1730
64 DENİZLİ YETİM ACİZ VE MUHTAÇLARI KORUMA VAKFI DENİZLİ 06.08.1992 92/3384
65 DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI İSTANBUL 10.08.2009 2009/15313
66 DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI İSTANBUL 27.02.1978 7/14917
67 DR.(H.C.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ESKİ ADI: KALESERAMİK EĞİTİM VAKFI) İSTANBUL 08.05.1998 98/11124
68 DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ (İSTANBUL AKADEMİSİ) VAKFI İSTANBUL 08.05.1998 98/11124
69 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI İZMİR 15.04.2010 2010/351
70 EBU İSHAK VAKFI ERZURUM 13.05.2022 5571
71 EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI İZMİR 21.05.2000 2000/766
72 EGE ORMAN VAKFI İZMİR 20.04.1998 98/11016
73 EĞİTİMİ DESTEKLEME VAKFI (ESKİ ADI: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI ) ESKİŞEHİR 28.03.1986 86/10525
74 ELAZIĞ İZZETPAŞA VAKFI ELAZIĞ 14.09.1977 7/13945
75 ELAZIĞ KÜLTÜR VE TANITMA VAKFI ANKARA 25.01.1996 96/7839
76 ELGİNKAN VAKFI İSTANBUL 27.11.1989 89/14816
77 EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULÜ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI ANKARA 02.11.2022 6359
78 ENDERUN EĞİTİM VAKFI NEVŞEHİR 10.06.2020 2652
79 ENGELSİZ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 02.06.2021 4064
80 ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 02.05.1983 83/6537
81 ENSAR VAKFI İSTANBUL 16.08.2012 2012/3582
82 ERDOĞAN MUSTAFA AKDAĞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI YOZGAT 27.01.1998 98/10601
83 ERZİNCAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 20.06.2016 2016/8977
84 ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI YARDIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VAKFI ERZURUM 16.12.2011 2011/2622
85 ESKİŞEHİR ÖĞRETİM VE EĞİTİM VAKFI ESKİŞEHİR 05.06.1970 7/764
86 ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ VAKFI MALATYA 10.12.2007 2007/13107
87 EYMİR KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
88 FAHRİ KİĞILI VAKFI MALATYA 12.02.2021 3537
89 FEYZİ AKKAYA TEMEL  EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 21.09.1978 7/16557
90 FATİH KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI KONYA 17.10.2022 6218
91 FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI İSTANBUL 10.01.1975 7/3921
92 FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI İSTANBUL 20.12.2010 2010/1204
93 FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRE MEKTEPLERİ VE HASTAHANELERİ VAKFI İSTANBUL 11.04.1970 7/475
94 GALATASARAY EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 08.11.1982 8/5685
95 GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI GAZİANTEP 19.09.2016 2016/9165
96 GAZİANTEP KOLEJ VAKFI GAZİANTEP 21.06.1973 7/6657
97 GEDİK EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 21.11.2003 2003/6550
98 GENÇ HAYAT VAKFI İSTANBUL 30.01.2012 2012/2762
99 GEYRE VAKFI İSTANBUL 17.01.2008 2008/13150
100 GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI İSTANBUL 31.05.1985 85/9544
101 GSD EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 15.06.1998 98/11288
102 GÜMÜŞHANELİ ARAŞTIRMA YARDIMLAŞMA VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 13.08.2021 4374
103 GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI RİZE 24.07.2017 2017/10637
104 GÜRSOY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 30.12.1999 99/13882
105 GÜRSOY EĞİTİM, TARİH, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 19.07.2019 1326
106 GÜVEN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI ANKARA 12.05.2022 5570
107 HABERAL EĞİTİM VAKFI ANKARA 22.11.1989 89/14784
108 HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI ANKARA 13.03.1998 98/10806
109 HACI ÖMER SABANCI VAKFI İSTANBUL 17.07.1973 7/6760
110 HALİS TOPRAK VAKFI İSTANBUL 25.02.1999 99/12502
111 HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI İSTANBUL 05.01.2006 2006/9946
112 HAYRA HİZMET VAKFI KONYA 27.08.1984 84/8489
113 HIZIROĞLU VAKFI ANKARA 12.12.1997 97/10406
114 HİSAR EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 23.08.1973 7/7031
115 HOŞGÖR FATİH İLİM ARAŞTIRMA VAKFI GAZİANTEP 24.07.2017 2017/10634
116 HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI ÇANAKKALE 06.07.1981 8/3292
117 HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN VAKFI (ESKİ ADI:FİNANS VAKFI) İSTANBUL 29.11.1994 94/6398
118 HZ. İBRAHİM HALİLULLAH KÜLTÜR VE EĞİTİMVAKFI ŞANLIURFA 02.05.1986 86/10686
119 ISPARTA HAYIRLAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI ISPARTA 04.11.1990 90/1112
120 İBN’ÜL-EMİN MAHMUT KEMAL İNAL VAKFI İSTANBUL 02.09.1980 8/1576
121 İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI ANKARA 04.01.2008 2008/13259
122 İHLAS VAKFI İSTANBUL 12/02/2016 2016/8654
123 İHSAN DOĞRAMACI BİLİM VE ARAŞTIRMA  VAKFI(ESKİADI:HACETTEPE TIP MERKEZİ VAKFI) ANKARA 06.07.1968 6/10326
124 İHSAN DOĞRAMACI EĞİTİM VAKFI(ESKİ ADI:HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ VAKFI) ANKARA 03.11.1973 7/7410
125 İHSAN DOĞRAMACI SAĞLIK VAKFI (ESKİ ADI:HACETTEPE ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ VAKFI) ANKARA 28.05.1971 7/2495
126 İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ANKARA 13.10.1973 7/7277
127 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI İSTANBUL 12.12.1986 86/11309
128 İLİM YAYMA VAKFI İSTANBUL 31.12.1974 7/9268
129 İLKSEÇ İLİM, KÜLTÜR, SAĞLIK, EĞİTİM, ÇEVRE VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 10.02.2020 2092
130 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VAKFI MALATYA 09.05.1996 96/8164
131 İNÖNÜ VAKFI ANKARA 20.09.1984 84/8521
132 İNSAN EĞİTİMİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 12.02.2016 2016/8656
133 İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI İSTANBUL 04.04.2011 2011/1799
134 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI İSTANBUL 23.07.2001 2001/2871
135 İNSAN VE İRFAN VAKFI  İSTANBUL  21.04.2021 3845
136 TARHAN-İDER NEVZAT NERMİN TARHAN İNSANİ DEĞERLER VE RUH SAĞLIĞI VAKFI(Eski Adı: İNSANİ DEĞERLER VE RUH SAĞLIĞI VAKFI) İSTANBUL 01.04.2013 2013/4587
137 İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI İSTANBUL 29.11.1989 89/14837
138 İSMAİL DOKUZAĞAÇLI (KADIOĞLU) HURİYE UĞURLUDOĞAN
TÜRK EMNİYET TEŞKİLATI ŞEHİTLERİ VE MALÜLLERİ DUL VE YETİMLERİNİN EĞİTİM VE YARDIM VAKFI
İSTANBUL 11.04.1984 84/7929
139 ABDULLAH TİVNİKLİ İSAR VAKFI (ESKİ ADI: İSTANBUL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFINA (İSAR) ) İSTANBUL 18.09.2018 107
140 İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI İSTANBUL 22.06.2015 2015/7907
141 İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 09.11.1991 91/2454
142 İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 24.07.2017 2017/10635
143 İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI İSTANBUL 25.12.1984 84/8917
144 İSTANBUL MARMARA EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 10.11.1998 98/12014
145 İSTANBUL MODERN SANAT VAKFI İSTANBUL 04.04.2011 2011/1960
146 İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI İSTANBUL 01.09.1997 97/9898
147 İSTANBUL TEKNİK  ÜNİVERSİTESİ VAKFI İSTANBUL 30.10.1986 86/11134
148 İSTANBUL TEKNİK  ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI İSTANBUL 08.05.1998 98/11124
149 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 23.06.1992 92/3221
150 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI İSTANBUL 13.11.2001 2001/3702
151 İSTEK İSTANBUL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 20.09.1984 84/8537
152 İŞİTME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI ESKİŞEHİR 12.01.1990 90/11
153 İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI İZMİR 06.09.1990 90/878
154 İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İZMİR 01.09.1997 97/9911
155 İZZET BAYSAL VAKFI İSTANBUL 26.02.1987 87/11540
156 JANDARMA ASAYİŞ VAKFI ANKARA 12.11.2020 3195
157 KAANLAR VAKFI İSTANBUL 05.10.2021 4605
158 KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 10.08.1990 90/751
159 KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI İSTANBUL 29.01.2001 2001/2009
160 KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI İSTANBUL 24.07.2017 2017/10632
161 KADİR HAS VAKFI (ESKİ ADI: TÜRK EĞİTİMİNE ÖZGÜ KADİR HAS VAKFI) İSTANBUL 23.02.1992 92/2779
162 KALEM EĞİTİM,KÜLTÜR, SANAT, ÇEVRE VE SAĞLIK VAKFI İSTANBUL 14.05.2018 2018/11797
163 KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI ANKARA 02.01.2014 2014/5773
164 KARTAL VAKFI ANKARA 11.07.2000 2000/1051
165 KAYSERİ YÜKSEK ÖĞRENİM VE YARDIM VAKFI KAYSERİ 09.12.1974 7/9267
166 KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VE ONKOLOJİ MERKEZİ KURMA VE GELİŞTİRME VAKFI İZMİR 16.11.2000 2000/1862
167 KENAN EVREN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI MUĞLA 29.12.1997 97/10481
168 KEVSER EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 13.05.2022 5572
169 KIZILCAHAMAM-ÇAMLIDERE EĞİTİM VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI ANKARA 17/10/2022 6216
170 KOCAELİ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI: KOCAELİ EĞİTİM VE GENÇLİK VAKFI) KOCAELİ 28.03.1995 95/6752
171 KONYA-EREĞLİ ZİHİNSEL VE FİZİKSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI KONYA 14.06.2006 2006/10608
172 KONYA EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI ANKARA 17.10.2022 6217
173 KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI ERZURUM 08/04/1980 8/646
174 LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI: ANKARA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI) ANKARA 17.05.2000 2000/719
175 M. İHSAN ARSLAN VAKFI ANKARA 06.08.2014 2014/6720
176 MAHMUD ESAD COŞAN EĞİTİM KÜLTÜR DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 13.01.2014 2014/5824
177 MALATYA EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 20.12.1985 85/10197
178 HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI (ESKİ ADI: MALATYA HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI ) MALAYTA 07.01.2002 2002/3663
179 MANEVİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI KOCAELİ 25.03.2013 2013/4487
180 MANİSA HUZUREVİ VAKFI MANİSA 27.12.2005 2005/9846
181 MANİSA YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİ VAKFI (ESKİ ADI: MANİSA YÜKSEK TAHSİL ÖĞRENCİ YURDU VAKFI) ANKARA 06.09.1974 7/8921
182 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 26.09.2016 2016/9274
183 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 03.11.1991 91/2412
184 MEHMET RIFAT GÜZEL VE ŞERİFE GÜZEL VAKFI İSTANBUL 08.02.1985 85/9108
185 MEHMET ZORLU EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
186 MERKEZ SELÇUKLU HİZMET VE EĞİTİM VAKFI KONYA 13.08.2021 4375
187 MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİİ DESTEKLEME VAKFI ANKARA 09.11.1988 88/13476
188 MESS EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 23.12.1986 86/11340
189 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ VAKFI (ESKİ ADI:MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ VAKFI) İSTANBUL 05.04.1993 93/4271
190 MİLLİ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI ) ANKARA 12.12.1980 8/2096
191 MİLLİ GENÇLİK VAKFI ANKARA 15.09.2022 6060
192 MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI İZMİR 20.06.1975 7/10252
193 MURADİYE KÜLTÜR VAKFI ANKARA 06.12.2004 2004/8190
194 NAFİ GÜRAL EĞİTİM VAKFI KÜTAHYA 13.05.2022 5573
195 NECAT NASIROĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BATMAN 21.03.2019 844
196 NEVVAR-SALİH İŞGÖREN VAKFI İZMİR 17.10.2022 6219
197 NUH ÇİMENTO EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (ESKİ ADI: NUH ÇİMENTO SANAYİİ VAKFI) KOCAELİ 17.11.1999 99/13655
198 NUN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 10.05.2018 2018/11725
199 OKMEYDANI SPOR VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 10.10.2018 172
200 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI SAMSUN 20.12.1976 7/12955
201 ORHAN YAVUZ TEKNİK EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 30.01.2012 2012/2761
202 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA 02.05.1983 83/6542
203 ÖZDİLEK EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI BURSA 26.03.2018 2018/11663
204 PROF.DR.CEMİ DEMİROĞLU TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI (ESKİ ADI: TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI ) İSTANBUL 01.08.1986 86/10942
205 PROF.DR.FUAT SEZGİN İSLAM BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMALARI VAKFI İSTANBUL 19.02.2018 2018/11428
206 PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY VAKFI İSTANBUL 04.01.1976 7/11184
207 RAHMİ M. KOÇ MÜZECİLİK VE KÜLTÜR VAKFI( ESKİ ADI:RAHMİ M. KOÇ SANAYİ MÜZECİLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI) İSTANBUL 12.12.1997 97/10396
208 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI RİZE 02.01.2014 2014/5766
209 REYHAN KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 20.04.2015 2015/7588
210 RİZE HİZMET VAKFI RİZE 06.12.1991 91/2515
211 RÜŞTÜ AKIN VAKFI İSTANBUL 20.01.1987 87/11428
212 SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 16.01.1990 90/84
213 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI ANKARA 30.04.1986 86/10652
214 SAINT JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 05.06.1995 95/6883
215 SANCAKLAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 03.01.2011 2011/1404
216 SANİ KONUKOĞLU VAKFI ESKİ ADI:HACI SANİ KONUKOĞLU VAKFI GAZİANTEP 20.12.1995 95/7663
217 SELÇUKLU OTİZMLİ BİREYLER EĞİTİM VAKFI KONYA 02.02.2022 5153
218 SELMA VE HACI OSMAN VASIB METİ ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE SAĞLIK YARDIM VAKFI İSTANBUL 21.07.1976 7/12474
219 SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI ANKARA 29.11.1994 94/6398
220 SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFI ANKARA 30.11.1973 7/7541
221 SEVGİ VAKFI (ESKİ ADI: SEVGİ KURAN KURSU İMAM HATİP VE YÜKSEK OKUL OĞRENCİLERİNİ KORUMA EĞİTİM VAKFI) ANKARA 22.06.2015 2015/7905
222 SEYYİD BURHANEDDİN HAZRETLERİ HİZMET VAKFI KAYSERİ 30.07.2021 4320
223 SITKI KOÇMAN VAKFI (ESKİ ADI: SITKI KOÇMAN MUĞLA ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI) MUĞLA 11.01.2002 2002/3669
224 SİYASET EKONOMİ TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI ANKARA 08.04.2013 2013/4603
225 SOMUNCU BABA (HAMİDUDDİN AKSARAYİ) VAKFI BURSA 05.10.2021 4604
226 SOSYAL DAYANIŞMA VE MUTLU EMEKLİLİK VAKFI İZMİR 12.08.1993 93/4805
227 SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI ANKARA 30.07.2012 2012/3477
228 SUFFA VAKFI İSTANBUL 20.12.2010 2010/1277
229 SUNA VE İNAN  KIRAÇ VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
230 SÜLEYMANİYE KÜLTÜR SANAT EĞTİM VE SAĞLIK VAKFI ANKARA 22.07.2013 2013/5196
231 ŞAHABETTİN UYGUN VAKFI İSTANBUL 12.02.2016 2016/8655
232 ŞEFKAT VAKFI İSTANBUL 03.04.1992 92/2935
233 TARİH VAKFI (ESKİ ADI:TÜRKİYE EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİH VAKFI) İSTANBUL 19.01.1998 98/10648
234 TEKFEN EĞTİM SAĞLIK KÜLTÜR SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI İSTANBUL 23.09.2004 2004/7915
235 TEMA TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI İSTANBUL 15.12.1995 95/7677
236 TERAKKİ VAKFI İSTANBUL 10.12.1986 86/11284
237 TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
238 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İSTANBUL 29.07.2004 2004/8253
239 TURİZM GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 05.07.1984 84/8257
240 TÜRK ANADOLU VAKFI KONYA 10.06.1974 7/8466
241 TÜRK BÖBREK VAKFI İSTANBUL 22.11.1989 89/14784
242 TÜRK DİABET VE OBEZİTE VAKFI İSTANBUL 06.12.2004 2004/8189
243 TÜRK DÜNYASI VAKFI ESKİŞEHİR 06.06.2016 2016/8934
244 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI İSTANBUL 20.07.1980 8/1307
245 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ANKARA KOLEJİ VAKFI ANKARA 17.05.1991 91/1841
246 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ İSTANBUL KOLEJİ VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172
247 TÜRK EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 09.12.1968 6/11056
248 TÜRK GÜREŞ VAKFI ANKARA 11.02.1986 86/10349
249 TÜRK JAPON VAKFI ANKARA 21.02.1995 95/6592
250 TÜRK KADININI GÜÇLENDİRME VE TANITMA VAKFI İSTANBUL 25.04.1986 86/10613
251 TÜRK KALP VAKFI İSTANBUL 25.12.1975 7/11/59
252 TÜRK ONKOLOJİ VAKFI İSTANBUL 07.09.1994 94/6080
253 TÜRK PETROL VAKFI İSTANBUL 03.10.1969 6/12528
254 TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA 25.01.1980 8/218
255 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DAYANIŞMA VAKFI ANKARA 22.01.2018 2018/11276
256 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ELELE VAKFI (ESKİ ADI:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ REHABİLATASYON VE BAKIM MERKEZİ VAKFI) ANKARA 17.02.1997 97/9239
257 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ EĞİTİM VAKFI ANKARA 31.01.2019 695
258 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI ANKARA 26.07.1982 8/5223
259 TÜRK TANITMA VAKFI ANKARA 27.02.1982 8/4356
260 TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI İSTANBUL 27.09.1985 85/9901
261 TÜRKİYE AYAKKABI SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 28.10.2004 2004/8058
262 TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ VAKFI (ESKİ ADI:BİLİM MERKEZİ VAKFI) İSTANBUL 23.02.1998 98/10700
263 TÜRKİYE DEVLET HASTANELERİ VE HASTALARA YARDIM VAKFI ANKARA 05.04.1993 93/4271
264 TÜRKİYE DİYABET VAKFI İSTANBUL 16.11.2000 2000/1862
265 TÜRKİYE DİYANET VAKFI ANKARA 20.12.1977 7/14433
266 TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İSTANBUL 09.10.1995 95/7445
267 TÜRKİYE EĞİTİM, SAĞLIK, BİLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI ANKARA 05.02.2018 2018/11335
268 TÜRKİYE EĞİTİM SAĞLIK VE ARAŞTIRMA VAKFI (ESKİ ADI: MEDİPOLİTAN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI) İSTANBUL 12.10.2009 2009/15502
269 TÜRKİYE EKONOMİ VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI İSTANBUL 18.07.2001 2001/2854
270 TÜRKİYE EKONOMİK VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA VAKFI ANKARA 30.01.2012 2012/2774
271 TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 24.01.2007 2007/11604
272 TÜRKİYE ENGELLİLER VAKFI İSTANBUL 24.10.2011 2011/2366
273 TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI İSTANBUL 17.10.2016 2016/9378
274 TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI (ESKİ ADI:TÜRKİYE GAZİLER VE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI) ANKARA 17.11.1999 99/13698
275 TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI İSTANBUL 26.09.2011 2011/2292
276 TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI ANKARA 10.09.1990 90/874
277 TÜRKİYE İLMİ İÇTİMAİ HİZMETLER VAKFI İSTANBUL 24.07.2017 2017/10633
278 TÜRKİYE İSRAFI ÖNLEME VAKFI ANKARA 04.03.2021 3587
279 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU MİKROCERRAHİ VE REKONSTRÜKSİYON VAKFI İSTANBUL 28.07.1986 86/11001
280 TÜRKİYE KALKINMA VAKFI ANKARA 08.05.1972 7/4434
281 TÜRKİYE KALP VE SAĞLIK VAKFI İZMİR 04.11.2008 2008/14360
282 TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI İSTANBUL 10.10.1976 7/12755
283 TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI İSTANBUL 07.12.1989 89/14827
284 TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 02.04.1969 6/11572
285 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ANKARA 22.06.2015 2015/7904
286 TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VE YANIK TEDAVİ VAKFI ANKARA 29.01.1981 8/2337
287 TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI İSTANBUL 07.09.1994 94/6080
288 TÜRKİYE TANITIM ARAŞTIRMA DEMOKRASİ VE LAİK OLUŞUM VAKFI ANKARA 27.12.2001 2001/3554
289 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA 07.09.1994 94/6080
290 TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI VAKFI İSTANBUL 22.10.2019 1678
291 TÜRKİYE TEKSTİL HAZIR GİYİM DERİ SANAYİİ TEKNOLOJİ VE TASARIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VAKFI İZMİR 21.07.1997 97/9611
292 TÜRKİYE TRAFİK KAZALARI YARDIM VAKFI ANKARA 14.05.1976 76/11899
293 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI İSTANBUL 25.12.2006 2006/11517
294 TÜRKİYE VERİMLİLİK VAKFI ANKARA 21.06.2018 2018/11994
295 TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI ANKARA 17.11.2005 2005/9685
296 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI ANKARA 14.07.1997 97/9669
297 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI (ESKİ ADI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI) BURSA 27.02.1978 7/14918
298 ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLARLA DAYANIŞMA VAKFI (ESKİ ADI: TOKYO CAMİİ VAKFI) ANKARA 05.01.2001 2001/1902
299 UMUT ONURLU ÖNDERLER YETİŞTİRME VAKFI İSTANBUL 12.10.2009 2009/15588
300 VATAN EĞİTİM VE TEKNOLOJİ VAKFI İSTANBUL 22.06.2015 2015/7903
301 VEDAT ARDAHAN VAKFI İSTANBUL 28.02.1978 7/15068
302 VEHBİ KOÇ VAKFI İSTANBUL 28.12.1968 6/11114
303 YAMANTÜRK VAKFI ANKARA 10.06.2020 2651
304 YARDIM VE İYİLİK VAKFI MERSİN 20.12.1973 7/7628
305 YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İZMİR 23.02.1992 92/2780
306 YENİ DÜNYA VAKFI İSTANBUL 22.06.2015 2015/7906
307 YENİ TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 18.09.2019 1574
308 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI (ESKİ ADI:YILDIZ ÜNİVERSİTESİ VAKFI) İSTANBUL 17.02.1986 86/10377
309 ZEYTİNOĞLU EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜR VAKFI ESKİŞEHİR 18.05.1993 93/4439
310 ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI ANKARA 18.02.1987 87/11519
311 ZÜBEYDE HANIM ŞEHİT ANALARINI KORUMA VAKFI ANKARA 05.07.1995 95/7070
312 ZÜMRÜT VAKFI İSTANBUL 05.10.2021 4603

 

VERGİ KODU VERGİ UZUN ADI
0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
0010 KURUMLAR VERGİSİ
0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI
0012 GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR)
0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0016 HASILAT ESASLI KDV4
0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
0020 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
0023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
0024 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
0025 YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
0035 TANAP PEŞİN ÖDENEN KURUMLAR VERGİSİ
0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR  VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK  VERGİ
0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
0051 DİĞER ÜCRETLER
0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
0054 DIGITAL SERVICE TAX / DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
0055 VALUE ADDED TAX / KATMA DEĞER VERGİSİ 3
0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN  ALINAN EK VERGİ
0058 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI
0060 MÜLGA MADEN FONU
0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
0068 7183 SY. KANUNUN 6. MADDESİNİN 3. FIKRASINA GÖRE ALINAN TURİZM PAYI (%95)
0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN  ALINAN EK VERGİ
0095 ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
0096 DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
1013 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
1014 7183 SY. KANUNUN 6. MADDESİNİN 3. FIKRASINA GÖRE ALINAN TURİZM PAYI (%5)
1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
1020 FON PAYI
1026 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1027 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
1028 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
1030 PİŞMANLIK ZAMMI
1034 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
1037 TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
1040 İZAH ZAMMI
1041 İZAH ZAMMI VUK 370/A
1042 E.KATKI PAYI
1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1045 TARIM DESTEĞİ GERİ ÖDEMESİ FAİZİ
1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
1047 DAMGA VERGİSİ
1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
1049 NOTERLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİ
1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
1052 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
1053 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1055 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
1058 GECİKME ZAMMI ORANINDA FAİZ (6183/51)
1060 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
1061 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
1062 7143 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
1063 7143 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı (Sadece Fer’i)
1064 7143 Sayılı Kanun Katsayı Tutarı
1065 7143 Sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı
1066 7143 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi
1067 VERGİ YARGI HARÇLARI
1068 7143 Sayılı Kanun İPC Peşin Ödeme indirimi (9 md 3-a/2 ve 9 md 3-b/2)
1069 7143 Sayılı Kanun Madde 10/1 Yİ-ÜFE/GF İndirimi
1070 6552 S.K. Yİ-ÜFE TUTARI
1071 6552 S.K. KATSAYI TUTARI
1072 6552 S.K. GEÇ ÖDEME ZAMMI
1073 6736 sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
1074 6736 sayılı Kanun Katsayı Tutarı
1075 6736 sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı
1076 6736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi
1077 6736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
1078 7020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE TUTARI
1079 7020 sayılı Kanun KATSAYI Tutarı
1080 7020 SAYILI KANUN GEÇ ÖDEME ZAMMI
1081 7020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE İNDİRİMİ
1082 VUK 112/6 (TECİL FAİZİ ORANINDA) GECİKME FAİZİ
1083 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HİSSESİNİN GEÇ ÖDENMESİNDEN ALINAN FAİZ
1084 GECİKME FAİZİ
1085 PARA CEZASI FAİZİ
1086 GECİKME ZAMMI
1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
1089 ALINAN DİĞER FAİZLER
1090 KANUNİ FAİZ
1091 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
1092 HESAPLANAN FAİZ
1093 6111 KATSAYI TUTARI
1094 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ
1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
1096 KONUT FONU
1097 DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ
1098 GECİKME ZAMMI ORANINDA HESAPLANAN GECİKME FAİZİ
1099 6183 48A sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
1100 7256 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
1101 7256 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı (Sadece Fer’i)
1102 7256 Sayılı Kanun Katsayı Tutarı
1103 7256 Sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı
1104 7256 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi
1105 7256 Sayılı Kanun İPC Peşin Ödeme İndirimi (3 md 3-a/2 ve 3 md 3-b/2)
1106 7326 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı
1107 7326 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı (Sadece Fer’i)
1108 7326 Sayılı Kanun Katsayı Tutarı
1109 7326 Sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı
1110 7326 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi
1111 7326 Sayılı Kanun Vergi Aslı Peşin Ödeme İndirimi
3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
3073 USULSÜZLÜK CEZASI
3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
3076 KUSUR CEZASI
3077 AĞIR KUSUR CEZASI
3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
3099 VUK 112/4,5 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
4001 EK GELİR VERGİSİ
4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
4006 FAİZ VERGİSİ
4007 EK EMLAK VERGİSİ
4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
4009 ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI
4010 EK KURUMLAR VERGİSİ
4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
4015 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4021 4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
4023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4024 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
4025 YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4026 7143 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
4027 7143 TÜRKİYE’DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
4028 193 S.K. Geç.90.Madde Yurtdışında Sahip Olunan Varlıklar(Banka ve Aracı Kurumlar)
4029 193.S.K Geç.90.Madde Türkiye’de Sahip olunan varlıklar
4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
4041 GELİR VE KURUM  EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
4046 AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI
4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
4050 TEKEL SAFİ HASILAT
4059 TİCARET SİCİL HARCI BİLDİRİMİ
4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
4063 NOTER HARÇLARI
4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
4071 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
4078 NET AKTİF VERGİSİ
4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
4080 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
4150 KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
4151 KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
4163 492 SAYILI HARÇLAR KANUNU KAPSAMINDA ALINAN CİNS TASHİHİ HARCI
4171 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI
4178 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
4201 6111  MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4203 6111  MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
4204 6111  MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
4205 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
4206 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
4207 6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
4208 6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
4210 6111  MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4211 6111  MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
4215 6111  MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
4216 6111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
4217 6111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
4218 6111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI
4220 6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ
4222 6111 SAYILI KANUNUN 11/2 MADDESİNE GÖRE BEYAN
4223 6552 SAYILI KANUNUN 74.MADDESİNE GÖRE BEYAN
4301 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4303 6736 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret-Muhtasar)
4304 6736 Madde 5/2-c1/ç1 Matrah Artırımı Stopaj (Serbest Meslek – Muhtasar)
4305 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar)
4306 6736 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stopaj-Muhtasar)
4307 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler-Muhtasar)
4308 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat – Muhtasar)
4310 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4311 6736 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi  Matrah Artırımı
4315 6736 Madde 5/3-a KDV Matrah Artırımı (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4316 6736 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde 12 Dönemden az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
4317 6736 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
4318 6736 Madde 5/3-b-3 KDV Matrah Artırımı (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4320 6736 sayılı Kanunun 6/1-c Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (STOK)
4322 6736 sayılı Kanunun 6/2-a Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
4323 6736 sayılı Kanunun 6/2-b Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Eczane-Stokta Bulunmayan)
4324 6736 sayılı Kanunun 6/3 Maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
4401 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4403 7143 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret – Muhtasar)
4404 7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-1 Matrah Artırımı Stp.(Serbest Meslek – Muhtasar)
4405 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar)
4406 7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stp. – Muhtasar)
4407 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler – Muhtasar)
4408 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat – Muhtasar)
4410 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4411 7143 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4415 7143 Madde 5/3-a Matrah Artırımı KDV (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4416 7143 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde 12 Dönemden Az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
4417 7143 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
4418 7143 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4420 7143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok)
4422 7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
4423 7143 sayılı Kanunun 6/2-b maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi(Eczane – Stokta Bulunmayan)
4424 7143 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
4425 YENİDEN DEĞERLEME (TAŞINMAZ) VUK GEÇİCİ 31. MADDE
4501 7326 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin)
4503 7326 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp. (Ücret – Muhtasar)
4504 7326 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-1 Matrah Artırımı Stp. (Serbest Meslek – Muhtasar)
4505 7326 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp. (Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar)
4506 7326 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp. (Kira Stp. – Muhtasar)
4507 7326 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp. (Çiftçiler – Muhtasar)
4508 7326 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp. (Yıllara Sari İnşaat – Muhtasar)
4510 7326 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
4511 7326 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
4515 7326 Madde 5/3-a Matrah Artırımı KDV (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler)
4516 7326 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde 12 Dönemden Az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler)
4517 7326 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler)
4518 7326 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar)
4520 7326 sayılı Kanunun 6/1-c ve d Maddelerine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok)
4522 7326 sayılı Kanunun 6/2-a Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan)
4524 7326 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar)
4525 Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31. Madde
4526 YENİDEN DEĞERLEME (TAŞINMAZ) VUK GEÇİCİ 32.MADDE
4527 5520 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİ YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKALAR VE ARACI KURUMLAR)
4811 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
9000 4703 SK. İDARİ PARA CEZASI
9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
9002 NÜFUS PARA CEZASI
9003 SEÇİM PARA CEZASI
9004 ASKERLİK PARA CEZASI
9005 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
9006 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR  PARA    CEZASI
9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
9009 TURİZM PARA CEZASI
9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
9011 ÇEVRE İDARİ PARA CEZASI
9012 ESNAF S.HARÇ
9013 GÜMRÜK VERGİSİ
9014 YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9017 GEMİ SİCİL HARCI
9018 YILLIK TONAJ HARCI
9019 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
9022 KUR FARKI HESABI
9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
9027 ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
9029 DİPLOMA HARCI
9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
9033 4733 SK. İDARİ PARA CEZASI
9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ
9036 YİYECEK BEDELLERİ
9037 VUK 153/A NAKDEN TEMİNAT
9038 İADELERDEN ALACAKLILAR
9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
9040 MERA FONU
9041 MERA FONU PARA CEZASI
9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
9056 DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
9059 TİCARET SİCİL HARCI
9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
9062 TAPU HARÇLARI
9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
9064 PASAPORT HARCI
9065 TRAFİK HARÇLARI
9066 YARGI HARÇLARI
9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
9068 LİMAN HARCI
9069 DİĞER HARÇLAR
9070 NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
9071 TAVİZLERDEN GERİ  ALINANLAR
9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ
9074 ŞEKER FİYAT FARKI
9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI
9076 BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
9080 DİĞER PARA CEZALARI
9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
9084 İSTİHSAL VERGİSİ
9085 TRAFİK CEZALARI
9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
9088 ÇIRAKLIK FONU
9089 2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
9100 DEFTER TASDİK HARÇLARI
9101 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9102 GEÇİŞ ÜCRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
9103 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
9105 SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
9106 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
9107 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
9108 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
9109 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9110 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
9111 ORKÖY FONU GELİRLERİ
9112 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
9113 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
9115 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
9116 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
9117 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
9118 TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
9119 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
9120 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
9121 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
9122 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
9123 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
9124 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
9125 AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
9126 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
9127 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
9128 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
9129 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
9130 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
9132 KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
9133 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
9134 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
9135 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
9136 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
9137 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
9138 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
9139 YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
9140 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
9141 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
9142 BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
9143 TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
9144 5809 S.K YETKİLENDİRME ÜCRETİ(KULLANIM HAKKI)
9145 SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
9146 MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
9147 MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
9149 KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
9150 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU
9151 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI
9152 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
9154 KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
9156 ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ HARCI
9158 3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İPC
9159 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
9160 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
9161 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
9162 KADASTRO HARÇLARI
9163 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKALARI HARCI
9164 PASAPORT SATIŞ BEDELİ
9165 KONSOLOSLUK HARCI
9166 KARAR VE İLAM HARCI
9167 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İDARE PAYI
9168 KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE
9169 PETROL RUHSAT HARCI
9170 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
9171 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
9172 ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI
9173 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
9174 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
9175 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
9176 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI
9177 5070 SK.13.MADDESİNE GÖRE SİĞORTA ŞİRKETLERİNE KESİLEN İPC
9178 5070 SK. GÖRE ELEKTRONİK SERTİFİKA SAĞLAYICILARINA  KESİLEN İPC
9179 6183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ
9180 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
9181 6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK ÖTV BEYANNAMESİ
9182 5996 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN İPC.
9183 BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİ (İCRA DAİRELERİ)
9184 DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ(İCRA DAİRELERİ)
9185 HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ
9186 MÜLGA ELEKTRİK ENERJİSİ FONU KATKI PAYI
9187 TİCARİ AMAÇLA TOPLU İNTERNET KULLANIMI SAĞLAYANLARA KESİLEN İPC
9188 ERİŞİM SAĞLAYICILARINA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI
9189 5809 S.K. YETKİLENDİRME ÜCRETİ(İDARİ ÜCRET)
9190 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
9191 MEB TARAFINDAN HAKSIZ ÖDENEN EĞİTİM DESTEĞİNİN GERİ ALINMASI (652 KHK)
9192 YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ HARCI
9193 BES STOPAJ MÜKERRER ÖDEMELERİNİN GERİ ALINMASI
9194 HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI(4632 Sayılı Kanun)
9195 HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKISI(4632 SAYILI KANUN)
9196 EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA
9197 6113 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVİR TAHAKKUKLARI
9198 MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
9200 DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
9201 DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
9202 DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
9203 DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
9204 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İDARE PAYI
9205 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
9206 TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TEBLİGAT MASRAFI
9207 İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ
9208 TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI
9209 ŞİDDET MAĞDURUNA YAPILAN YARDIMIN ŞİDDET UYGULAYANDAN GERİ ALINMASI
9210 ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN İPC
9211 ÇEVRE İPC  DÖNÜŞÜM GELİRLERİ
9212 ÇEVRE KATKI PAYI (2872 Sayılı Kn. 18/a Md.)
9213 GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT.
9214 DİSİPLİN PARA CEZALARI
9215 GSM İŞLETMECİLERİ BRÜT SATIŞLARININ % 15 HAZİNE PAYININ % 90’I
9216 SÜT ÜRETİCİSİNDEN KESİLEN HİZMET PAYI
9217 NOTER HİSSESİNİN GERİ ALINMASI
9218 DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KİŞİ NEZDİNDE)
9219 DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KURUM NEZDİNDE)
9220 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
9221 DİĞER HİZMET GELİRLERİ
9222 YERSİZ YAPILAN DOĞUM YARDIMI
9223 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ HARCI (KAMU MAKTU)
9224 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ HARCI (KAMU NİSBİ)
9225 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ HARCI (DİĞER MAKTU)
9226 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ HARCI (DİĞER NİSBİ)
9227 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARCI
9228 BAĞIMSIZ DENETÇİ YETKİLENDİRME BELGESİ HARCI
9229 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARCI
9230 YEDİEMİN BORCU
9231 ÇEVRE İPC KARAYOLLARI PAYI
9232 ÇEVRE KATKI PAYI KURUM DÖNÜŞÜM GELİRİ
9233 GÖÇ İDARESİ İKAMET HARCI
9234 TEK GİRİŞ VİZE HARCI [492 sayılı Harçlar K. 6 say. II.a]
9235 2015/1 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİNE GÖRE (KIZILAY’DAN) TAHSİL EDİLECEK TUTAR
9236 6183 24 İLA 31 MADDELERİ GEREĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN AMME ALACAĞI
9237 VUK 153/A KAPSAMINDA TEMİNAT TAHAKKUKU
9238 MADEN İŞLETME RUHSAT BEDELİ
9239 ÇEVRE UYUM MASRAF KARŞILIKLARI
9240 SİNEMA FİLM DESTEĞİNİN GERİ ALINMASI
9241 ŞEHİRİÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ PROJE GELİRLERİ
9242 KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI %50 EMANET
9243 KİMLİK KARTI SATIŞ BEDELİ
9244 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PAYI
9245 SERBEST BÖLGE ÖZEL HESAP GELİRLERİ
9246 ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
9247 ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
9248 İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN OTOYOL KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETİ DEVLET PAYI
9249 5996 SAYILI KANUNUNA GÖRE TAAHHÜTLERDEN GERİ ALINACAKLAR (MADDE 42)
9250 YURTDIŞI HÜKÜMLÜ İADE MASRAFI
9251 TURİSTİK MÜESSESE HARCI
9252 YETKİLİ MÜESSESE BAŞVURU ÜCRETİ
9253 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ECRİMİSİL BEDELİ
9254 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ERKEN ÖDENEN DEVLET KATKISI GECİKME BEDELİ
9255 5746 SAYILI KANUNA GÖRE GERİ ALINACAK TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ
9256 5746 SAYILI KANUNA GÖRE GERİ ALINACAK AR-GE DESTEK ÖDEMESİ
9257 5996 S. VETERİNER HİZM., BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNA GÖRE ALINAN TOPLATMA MASRAFI
9260 TELSİZ ÜCRETLERİ
9261 ŞEKER KATILIM PAYI
9262 TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL VE ŞERHLERİN TERKİNİNDEN ALINAN HARÇ
9264 SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9265 SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI
9266 YARGILAMA GİDERLERİ
9267 YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9268 ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ
9269 VUK 160/A KAPSAMINDA TEMİNAT TAHAKKUKU
9270 VUK 160/A KAPSAMINDA NAKDEN TEMİNAT
9271 BELEDİYELER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN ÇEVRE KATKI PAYI (2872 S. Kanun 18/b Md.)
9272 TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONUNCA 2918 S.K. 131.MD. GÖRE ÖDENEN %60 EGM PAYI
9274 5846 S. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 44. MADDESİ UYARINCA İTHALAT VEYA İMALAT BEDELİ ÜZERİNDEN YAPILAN KESİNTİ
9275 ÖZEL ETİKETİ VEYA İŞARETİ OLMAYAN ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN ÖTV
9276 ÖZEL ETİKETİ VEYA İŞARETİ OLMAYAN TÜTÜN MAMULLERİNE İLİŞKİN ÖTV
9277 VERGİ YARGISI HARCI
9278 KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
9279 2976 SAYILI DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNA İSTİNADEN TAAHHÜTNAME KAPSAMINDA GERİ ALINACAKLAR
9280 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BELGESİ HARCI
9281 BELEDİYELER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN ÇEVRE KATKI PAYI KURUM DÖNÜŞÜM GELİRİ
9283 İKMAL HARCI
9284 VEKALET SURET HARCI
9285 SURET HARCI
9286 ECRİMİSİL GECİKME ZAMMI (Turizm Belgesi Olanlar)
9287 5015 İLE 5307 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA ALINAN TEMİNAT  (AKARYAKIT VE LPG)
9288 213 SAYILI VUK. MÜKERRER 257/8. MADDESİ KAPSAMINDA ALINAN TEMİNAT (TÜTÜN MAMÜLLERİ/ALKOLLÜ ÜRÜNLER)
9299 5520 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİ YURTİÇİNDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C
9302 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
9303 6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
9304 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
9305 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
9306 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
9307 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
9308 SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN IPC.
9309 TURİZM PARA CEZASI
9310 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
9311 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
9312 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9313 6112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RTÜK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
9314 ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN İPC
9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
9317 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
9318 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
9319 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
9320 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU İPC.
9321 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI
9322 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN UYARINCA İPC
9323 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
9324 YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLEN İ.P.C.
9325 SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİGİN ÖNLENMESİ İPC 6222 SK. MD.23
9326 DERNEKLER KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (5253 sayılı KANUN)
9327 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İPC.
9328 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İPC
9329 SİVİL HAVACILIK KANUNU İPC
9330 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
9332 MADEN KANUNU İDARİ PARA CEZASI
9333 SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 6362 S.KANUN KAPSAMINDA VERİLEN İPC (%50 BÜTÇE PAYI)
9334 SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 6362 S.KANUN KAPSAMINDA VERİLEN İPC (%50 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ PAYI)
9335 BANKACILIK KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (5411 SAYILI KANUN)
9336 SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (6362 SAYILI KANUN)
9337 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI İPC (660 SAYILI KHK)
9338 DİĞER GENEL İPC
9339 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNU İPC
9340 FİKİR VE SANAT ESERLERİ İPC
9341 MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)
9342 6001 SAYILI KANUNUN 30/2.MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İPC
9343 İŞGÜCÜ KANUNU İPC (6735 / 4817)
9344 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
9345 T. SERMAYE PİYASALARI BİR. ve T.DEĞERLEME UZMANLARI BİR. TARAF. 6362 S.K. KAPS. VERİLEN İPC (%50 BÜTÇE PAYI)
9346 T. SERMAYE PİYASALARI BİR. ve T.DEĞERLEME UZMANLARI BİR. TARAF. 6362 S.K. KAPS. VERİLEN İPC (%50 YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ PAYI)
9364 PASAPORT KANUNU İPC.
9365 YARDIM TOPLAMA KANUNU UYARINCA ALINAN İPC
9366 SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN UYARINCA ALINAN İPC
9367 AVDA VE SPORDA KULLANILAN TÜFEKLER,NİŞAN TABANCALARI VE AV BIÇAKLARININ YAPIMI,ALIMI,SATIMI VE BULUND. DAİR KANUN UY.ALINAN İPC
9368 TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOL PİYASASININ DÜZENLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA ALINAN İPC
9369 İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU UYARINCA ALINAN İPC
9370 FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN UYARINCA ALINAN İPC
9371 YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU UYARINCA ALINAN İPC
9372 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISIHHA KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC
9373 HAYVANLARI KORUMA KANUNU UYARINCA ALINAN İPC
9374 KİMLİK BİLDİRME KANUNU UYARINCA ALINAN İPC
9375 5326 S. KABAHATLER KANUNU UYARINCA ALINAN İPC
9399 ANA VERGI YAVRU OLAN THK LARA İŞLEM YAPABİLMEK İÇİN
9400 6736 sayılı Kanunun 6/1-d Maddesine göre verilecek ÖTV Beyannamesi (STOK)
9401 7143 sayılı Kanunun 6/1-d maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok)
9402 7326 sayılı Kanunun 6/1-e maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok)
9410 PUL VE KIYMETLİ KAĞIT BAYİİ HARCI
9411 ÖZEL OKUL / ÖZEL DERSANE HARCI
9412 SÜRÜCÜ KURSU HARCI (YILLIK)
9413 KAPALI DEVRE TV SİSTEMLERİ HARCI (YILLIK)
9414 GÜMRÜK KANUNU GENEL ANTREPO RUHSATNAME HARÇLARI
9415 GÜMRÜK KANUNU ÖZEL ANTREPO RUHSATNAME HARÇLARI
9416 GÜMRÜK KANUNU GEÇİCİ DEPOLAMA HARCI
9417 SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK YAPAN KURUMLARA VERİLEN YETKİ BELGESİ HARCI
9418 FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZNİ BELGELERİ HARCI
9419 FAKTÖRİNG ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZNİ BELGELERİ HARCI
9420 YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜFELERİ) KURULUŞ İZİN BELGELERİ HARCI
9421 SİGORTA / EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZİN BELGELERİ HARCI
9422 DİĞER FİNANSAL KURUMLARA İLİŞKİN BELGE HARCI
9423 RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 16. MADDESİ)
9424 RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 17. MADDESİ)
9425 RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 35. MADDESİ)
9426 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI
Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2023 110,00 TL 323 Seri No.lu Genel Tebliği
2022 34,00 TL 317 Seri No.lu Genel Tebliği
2021 25,00 TL 313 Seri No.lu Genel Tebliği
2020 23,00 TL 310 Seri No.lu Genel Tebliği
2019 19,00 TL 305 Seri No.lu Genel Tebliği
2018 16,00 TL 302 Seri No.lu Genel Tebliği

*Söz konusu tutarlar, KDV hariç tutarları ifade etmektedir.

Yıllar Oranlar
2023 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 554) %58,46
2022 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 542) %122,93
2021 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 533) %36,20
2020 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 521) %9,11
2019 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:512) %22,58
2018 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:503) %23,73