Tasdik ve Raporlama Hizmetleri

Cumhur İnan Bilen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

Tasdik ve Raporlama Hizmetleri


Tasdik, denetim ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden yapılan inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının rapora bağlanmasıdır.

Firmamızca sunulan Tasdik ve Raporlama Hizmetleri aşağıdadır:

Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi, denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi, geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü, kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi, Tam Tasdik Raporu`nun düzenlenmesi, yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması hizmetlerini kapsamaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlere ilişkin indirim yoluyla telafi edilemeyen tutarların vergi dairelerince iadesinin sağlanmasına yönelik hesapların denetimi ve KDV İade Tasdik Raporlarının düzenlenmesi işlemlerini ifade etmektedir.

KDV’de iade hakkı doğuran işlemler şunlardır:

 • Mal ve Hizmet İhracatı,
 • Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna,
 • Taşımacılık İstisnası,
 • Diplomatik İstisnalar,
 • Özürlülerin Eğitimleri, Meslekleri, Günlük Yaşamları İçin Özel Olarak Üretilmiş Her Türlü Araç-Gereç ve Özel Bilgisayar Programlarının Teslimine İlişkin İstisna,
 • Uluslararası Anlaşma Hükümlerine Göre Uygulanan İstisnalar,
 • İndirimli Vergi Oranına Tabi Teslim ve Hizmetler,
 • Vergi Sorumluluğu Kapsamında Tevkifat Uygulamasından Doğan İşlemler.
 • Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında Satışlara İlişkin Tecil-Terkin ve İade Uygulaması.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile İlgili Tasdik Raporları

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında; tecil-terkin ve iade tutarlarının kontrolü, alış faturaları ve (I) Sayılı listenin (B) cetvelindeki Mallara Ait Özel Tüketim Vergisinin Tecil Edilmesine İlişkin Talep ve Taahhütnamelerin doğruluğunun kontrolü, satış işlemlerinin ÖTV kanunu karşısındaki yasal durumunun tespiti ve ÖTV beyannamelerinin kontrol edilmesi, Özel Tüketim Vergisi İadesi ve/veya Üretim Tasdik Raporu, Özel Tüketim Vergisi Sıfırlanmış Deniz Yakıtı Tespit Raporu, Biyoetanol Üretim Tasdik Raporu, Harmanlayıcılara Ait Biyoetanollu Benzin Faaliyet Tasdik Raporu, İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde Ö.T.V. İstisnası Tasdik Raporunun düzenlenmesi hizmetlerini kapsar.

Özel İletişim Vergisi (ÖİV) İadesi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) 32’nci maddesinde sayılan tam istisna kapsamındaki işlemlere ait yüklenilen ÖİV indirim konusu yapılır. İndirilemeyen ÖİV kısmı mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben kendi vergi borçlarına mahsuben iade edilir. Söz konusu iade işlemlerine ilişkin olarak tasdik hizmeti sunulmaktadır.

Transfer fiyatlandırması raporlamaları kapsamında sunulan hizmetler;

 • Yıllık transfer fiyatlandırması raporlarının hazırlanması,
 • Grup şirketlerinin (ilişkili firmaların) kendi aralarındaki işlemlerini transfer fiyatlandırması açısından değerlendiren Ana Raporun (Master File’ın) hazırlanması,
 • Şirketlerin mevcut uygulamalarının ve sözleşmelerinin transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek şirket yönetimine görüş bildirilmesi,
 • Yeniden yapılandırma ve yeni kuruluş faaliyetleri kapsamında transfer fiyatlandırması hükümlerine uygun yapının kurulması,
 • Maliye Bakanlığı’yla, uygulanacak transfer fiyatlandırması yöntemi konusunda peşin fiyatlandırma anlaşması (advance pricing agreement-APA) yapmayı talep eden mükelleflere, anlaşma sürecinin yönetilmesi hizmetleri verilmesi,
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”un doldurulmasına ilişkin destek hizmetleri,
 • Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin danışmanlık hizmetleri.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan ve belirli bir tutarın (Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenen hadler) üzerinde bulunan istisna kapsamındaki işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğuna ilişkin Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu düzenlenmesi.

 • Yatırım İndirimi,
 • Döviz Kazandırıcı İşlemlerde Vergi İstisnası,
 • Yeniden Değerleme,
 • Stok Değerlemesi,
 • Eğitim, Spor ve Sağlık Yatırımlarından Elde Edilen Kazanç İstisnası,
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere Muafiyet Tanınması,
 • Diğer Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle İlgili İşlemler.

Bankalardan kredi talebinde istenen Hesap Durumu Belgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu Tasdik Raporu.

Bankalarca açılacak krediler ve verecekleri kefalet ya da teminatlar için BDDK’ca belirlenecek limitlerin üzerinde olanlar için Hesap Durumu Belgesi, Bilanço ve Gelir Tablosu’nun denetlenmesi, Bankalarda sermayenin %10’dan fazlasına sahip olan ortakların mal varlıklarının tasdiki.

 • Sermayenin ödendiğinin tespiti raporu,
 • Geçmiş yıl kârlarının sermayeye eklenmesine ait tasdik raporu,
 • Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesine ait tasdik raporu,
 • Cari yıl kârının sermayeye eklenmesine ait tasdik raporu,
 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının ve mevcut sermayenin ödendiğinin tespiti raporu,
 • Hazine tarafından istenen yabancı sermayeli şirketlerde yabancı ortak alacağının sermayeye kaydedilmesinde bu alacağın varlığının ve döviz olarak Türkiye’ye getirildiğinin tespiti raporu.
 • Kooperatif, Birlik ve Merkez Birlikleri’nin yıllık mali tablo ve raporları ve gerektiğinde tüm işlem ve varlıklarının denetimi.
 • Yurt içi fuar düzenleyen firmaların ödenmiş sermayelerinin tespiti raporu.
 • Kampanyalı satış, izin belgesi alınması ve yenilenmesinde bilanço tasdiki.
 • Nev’i değiştirmek suretiyle limited şirket kuruluşunda öz sermaye tespit raporu.
 • KOSGEB’in bilgisayar yazılımı ve e-ticarete yönlendirme desteğinden faydalanmak için ibrazı gereken fatura suretinin onaylanması.

Radyo ve TV kuruluşlarının reklam gelirlerinin ve buna isabet eden RTÜK paylarının doğruluğunun tespitine yönelik tasdik hizmeti.

TÜBİTAK tarafından Ar-Ge Projesi onaylanan firmalara yapılan yardıma ilişkin tasdik raporu düzenlenmesi.

Proje başvurusu yapacak firmalar için başvuru kriterleri değerlendirme ve tasdik raporu düzenlenmesi.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yönetilen; Yerel Yönetimler, KOBİ’ler ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın hibe sözleşmeleri ve programının kuralları gereği, hibe almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin başvurularının kabulünden sonra yaptıkları harcamalara ilişkin Denetleme Raporu hazırlanması.