Danışmanlık Hizmetleri

Cumhur İnan Bilen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

Danışmanlık Hizmetleri


Vergi Danışmanlığı

 • Kurumlar vergisi ve gelir vergisi,
 • Vergi stopajı,
 • Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
 • Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
 • Uluslararası vergi anlaşmaları,
 • Yatırım teşvikleri,
 • Ar-ge, tasarım ve inovasyon teşvik ve destek uygulama danışmanlığı ve idari otoriteler nezdinde şirketlerin temsili,
 • Ar-ge, tasarım ve inovasyon uygulamaları kapsamında muhasebe, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi ve diğer vergisel uygulamalar kapsamında danışmanlık hizmetleri,
 • Araştırma Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında mali uygulama danışmanlığı,
 • Ar-ge, tasarım ve yenilik maliyesine ilişkin yeminli mali müşavirlik raporlama hizmetleri,
 • Gümrük ve serbest bölge uygulamaları danışmanlığı,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında mali uygulama danışmanlığı,
 • Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,
 • Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Yerel ve Uluslararası düzeyde vergi planlaması, şirket yapılandırmaları,
 • İzaha davet kapsamında sürece ve esasa ilişkin danışmanlık,
 • Vergi incelemesi danışmanlığı,
 • Uzlaşma süreçlerine ilişkin danışmanlık,
 • Mali uyuşmazlıklara ilişkin süreç danışmanlığı,

Muhasebe

 • Uluslararası standartlara ve mali mevzuata uygun temel muhasebe ve maliyet muhasebesi planlanması, kurulması ve gözetimi,
 • İç denetim sisteminin oluşturulması,
 • Program ve bütçe sisteminin kurulması,
 • Ambar hareketlerinin planlanması,
 • Raporlamaların planlanması,
 • Satın alma ve satış sisteminin planlanması,
 • İşletme kayıtlarının doğruluğunun, vesikalarına ve vergi mevzuatına uygunluğunun incelenmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK)

 • Kurumsal yeniden yapılandırma projeleri sırasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yazılması zorunlu olan yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,
 • Şirketlerin kuruluş ve faaliyete geçiş işlemleri,
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması, birleşme, bölünme ve devir işlemleri,
 • Şirket genel kurul ve yönetim kurullarında önem arz eden iş ve işlemler,
 • Temettü dağıtımlarının Kanuna uygun olarak gerçekleştirilmesi,
 • Defter ve belgelerin TTK açısından uyumunun sağlanması,
 • Sermaye artırımı ve azaltımı işlemlerinin koordinasyonu ve gerekli raporların hazırlanması,
 • Teknik iflas, konkordato gibi özellikli hususların analizi.

Birleşme, Devralma, Bölünme ve Satın Almalara İlişkin Danışmanlık,

Piyasa koşullarında ve ekonomik konjonktürde ortaya çıkan değişimlere uyum sağlamak için birleşmeler, satın almalar, bölünmeler, tedarik zincirinin yeniden planlanması gibi kurumsal yeniden yapılandırma süreçlerine başvurulmaktadır.

Bu kapsamda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

 • Alıcı taraf için inceleme çalışmaları (due-diligence) yapılması,
 • Satıcı taraf için inceleme çalışmaları (due-diligence) yapılması,
 • Finansal ve vergisel açıdan optimum satın alma ya da satış modelinin kurulması,
 • Birleşme ve bölünme sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri (SPA), ortaklık sözleşmeleri (SHA)’nin gözden geçirilmesi ve müzakeresi,
 • Şirket değerlemeleri,
 • Satın alma, birleşme ve bölünme sonrası entegrasyon sürecine vergi ve muhasebe yönünden katkıda bulunulması,
 • Kurumsal yeniden yapılandırma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi.

Halka Arz ve Tahvil İhracı Hizmetleri

Zorlu ve uzun bir süreç olan halka arz sürecinde karşılaşabileceğiniz risklere ilişkin olarak yanınızda yer alarak, muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi, vergi muhasebesinden UFRS’ye dönüşümün sağlanması, ara dönem ve yıllık raporlamalarının yapılması, finansal raporlamanın hızının ve kalitesinin istenen düzeye getirilebilmesi için süreç iyileştirmeleri konularında destek sağlanmaktadır. Şirket içi çalışma grubunun oluşturulması, aracı kuruluşların seçimi, mali tabloların hazırlanması ve bağımsız denetim şirketinin seçimi, genel kurul kararı ve esas sözleşme değişikliği, fiyat belirlenmesi, başvuru için gerekli belgelerin hazırlanması hususlarında hizmet sunulmaktadır.

Tahvil ihracı sürecine ilişkin olarak ise, SWOT analizi ve ihraç stratejisinin belirlenmesini içeren ön analiz yapılması, zaman planının yapılmasına yönelik proje planının yapılması, danışman firmaların seçimi ve koordinasyonlarının sağlanması, SPK, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi resmi kurumlara yapılacak raporlamalar ve başvurularla ilgili süreçlerin yönetimi, ihracın maliyet ve getirisinin tespitine ilişkin fiyatlama süreci, tahvil ihracının gerçekleştirilmesine yönelik pazarlama ve satış aşamalarında hizmet sunumu sağlanmaktadır.

RATING Danışmanlığı

Şirketlerin kredi derecelendirmesi (rating) süreçlerin, Şirketlerin finansal güçlerinin ve kredi kalitelerinin 3. kişilere doğru ve sağlıklı gösterimi açısından kritik öneme sahiptir. Şirketlerin mali verileri her dönem fon sağlayıcılar tarafından temin edilerek, analize ve bir kredi derecelendirme notuna tabi tutulur, sonuçlar işletmenizin finansal rekabet gücünü ve sürdürülebilir finansman kaynaklarına erişim imkânını ortaya koyar. Bu hizmetimiz kapsamında; Şirketinizin mali verilerini analiz eder, sonuçları yorumlar, Şirket verilerinin en sağlıklı ve anlaşılır şekilde rating analistlerine sunulmasını sağlar ve güncel finansal durumunuza ilişkin öneri ve değerlendirmelerde bulunuruz.